GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Beverakkers V, Biest-Houtakker” gemeente Hilvarenbeek

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hilvarenbeek
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Beverakkers V, Biest-Houtakker” gemeente Hilvarenbeek

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 2 juni 2022 tot en met woensdag 13 juli 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan:“Beverakkers V, Biest-Houtakker“Omschrijving planIn Biest-Houtakker, gelegen in de gemeente Hilvarenbeek, is de uitbreidingswijk Beverakkers in ontwikkeling. Het betreft een kleinschalige woonwijk die gefaseerd ontwikkeld wordt. Het voornemen bestaat om in navolging op fase 4 nu ook “Beverakkers V” tot ontwikkeling te brengen. In dit nieuwe woongebied is plaats voor maximaal 57 grondgebonden woningen. Het onderhavige bestemmingsplan biedt hiervoor het juridisch-planologische kader.Ligging plangebiedHet plangebied ligt aan de zuidzijde van de kern Biest-Houtakker in de gemeente Hilvarenbeek. Op de verbeelding die bij het bestemmingsplan hoort kunt u zien waar de exacte grens van het plangebied ligt.Voornemen verzoek herbegrenzing Interim Omgevingsverordening Noord-BrabantTen behoeve van de realisatie van deze ontwikkeling is het noodzakelijk dat er op grond van artikel 6.2 Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant een herbegrenzing plaatsvindt van de aanduiding ‘verstedelijking afweegbaar’ zoals opgenomen in de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant. Op welke delen van het plangebied de herbegrenzing betrekking heeft is op de verbeelding aangeduid. Dit is tevens toegelicht in paragraaf 2.3 van de toelichting van dit bestemmingsplan.Door de gemeente Hilvarenbeek zal aan Gedeputeerde Staten een verzoek tot herbegrenzing worden gedaan. Hierbij maakt zij bekend dat dit voornemen met ingang van donderdag 2 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt. Tegen het voornemen tot herbegrenzing kunnen zienswijzen bij de gemeente worden ingediend. Eventuele zienswijzen worden vervolgens samen met het verzoek tot herbegrenzing aan Gedeputeerde Staten aangeboden.Stukken inzienTijdens de inzagetermijn kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst en het voornemen verzoek herbegrenzing digitaal raadplegen en/of inzien bij het team Burgerzaken/KCC van het gemeentehuis. Wilt u deze stukken inzien? Neem dan minimaal twee werkdagen van tevoren contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPBeverakkersV-ON01Indienen zienswijzeTijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Dat kan schriftelijk, digitaal of mondeling. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar:Gemeenteraad van Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek Digitale zienswijzen kunt u indienen via het online formulier “Zienswijze indienen” op www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, via (013) 505 83 00.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Hilvarenbeek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.