Ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan “Bedrijventerrein Slibbroek-Noord” gemeente Hilvarenbeek

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. Ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan “Bedrijventerrein Slibbroek-Noord” gemeente Hilvarenbeek

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan en – exploitatieplan: “Bedrijventerrein Slibbroek-Noord” Omschrijving ontwerpbestemmingsplan In Hilvarenbeek bestaat behoefte aan uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Slibbroek. Hierin wil de gemeente voorzien met de ontwikkeling van Slibbroek-Noord, direct ten noorden van het huidige bedrijventerrein Slibbroek. Op dit nieuwe terrein komen bedrijven in categorie 1 en 2. Op enkele kavels zijn bedrijfswoningen mogelijk. De ontwikkelingen zijn onderdeel van de programmatische aanpak rondom de N269. Met dit programma willen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Hilvarenbeek onder andere de leefbaarheid van de kern Hilvarenbeek vergroten (door onder meer het beperken van het doorgaand verkeer) en tegelijkertijd de bereikbaarheid van en naar Hilvarenbeek behouden en verbeteren. Tevens is het inpassen van duurzame ontwikkelingen en het behouden en verbeteren van landschappelijke kwaliteit een uitgangspunt. Het huidige bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden om op de locatie een bedrijventerrein en bedrijfswoningen te vestigen. Met voorliggend bestemmingsplan wordt het bestaande bedrijventerrein uitgebreid en worden deze nieuwe ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Ligging plangebied Het plangebied is gelegen ten noordwesten in de gemeente Hilvarenbeek en ten westen van de N269. Het terrein ligt in het verlengde van het reeds bestaande bedrijventerrein Slibbroek. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door het bestaande bedrijventerrein Slibbroek ten zuidwesten, de straten Buizerdhorst en Eksterbos en de woningen die daaraan liggen in het zuidoosten, het bestaande basketbalveld in het oosten, een agrarisch perceel aan de noordzijde en een onverhard pad (dat in de volksmond Burgstad wordt genoemd) aan de uiterste westzijde dat enkele agrarische percelen ontsluit. Op de verbeelding die bij het bestemmingsplan hoort kunt u zien waar de exacte grens van het plangebied ligt. Omschrijving ontwerpexploitatieplan Artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld voor het kostenverhaal bij ruimtelijke initiatieven die in een bestemmingsplan vastgelegd worden en die nog niet op een andere manier zijn verzekerd. Dit is van toepassing wanneer sprake is van andere grondeigenaren in het plangebied dan de gemeente, waarmee de gemeente niet op andere wijze tot een (anterieure) overeenkomst is gekomen om kostenverhaal te verzekeren. De gemeente legt bijvoorbeeld de openbare ruimte aan, onder andere ten behoeve van de percelen van andere eigenaren. De gemeente is verplicht de kosten die dit met zich meebrengt te verhalen, zodat ook deze eigenaren meebetalen aan de werken. Stukken inzien Tijdens de inzagetermijn kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan met bijbehorende stukken digitaal raadplegen. en Het ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende linken: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPSlibbroekNoord-ON01  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPSlibbroekNoord-EX01 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPSlibbroekNoord-EX01 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPSlibbroekNoord-EX01 Indienen zienswijze Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Dat kan schriftelijk, digitaal of mondeling. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar: Gemeenteraad van Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek Digitale zienswijzen kunt u indienen via het online formulier “Zienswijze indienen” op www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, via (013) 505 83 00.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.