StaatscourantOnteigeningsplan ‘Centrumplan Hilvarenbeek’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hilvarenbeek
  2. StaatscourantOnteigeningsplan ‘Centrumplan Hilvarenbeek’

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeenteraad van Hilvarenbeek maakt bekend, dat de gemeenteraad van Hilvarenbeek in zijn vergadering van 22 oktober 2009 heeft vastgesteld het plan tot onteigening van gebouwde en ongebouwde eigendommen, welke zijn gelegen in het inrichtingsplan ‘Centrumplan Hilvarenbeek’. Het inrichtingsplan ‘Centrumplan Hilvarenbeek’ ligt binnen de begrenzing van het bestemmingsplan ‘Centrum Hilvarenbeek’, dat op 26 maart 1992 door de raad van de gemeente Hilvarenbeek is vastgesteld, en op 3 september 1992 door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant is goedgekeurd. Voor een deel van het gebied van genoemd bestemmingsplan waarbinnen het inrichtingsplan ‘Centrumplan Hilvarenbeek’ is gelegen, is op 21 september 2006 door de raad van de gemeente Hilvarenbeek een voorbereidingsbesluit genomen waarop Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening op 28 augustus 2007 een verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven. Voorts hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 8 juli 2008 een verklaring van geen bezwaar gegeven met betrekking tot de toepassing van lid 2 van artikel 77 van de Onteigeningswet. Deze onteigening zal plaats hebben ter realisering van vorenbedoeld inrichtingsplan ‘Centrumplan Hilvarenbeek’, in casu de bouw van drie blokken winkelruimten met daarboven appartementen, de aanleg van een ontsluitingsweg welke aansluit op de Gelderstraat en de Diessenseweg en de op deze weg te ontsluiten parkeerplaatsen, zulks ter realisering van de bestemming ‘kernwinkelgebied’, waarbij voor de afwijkingen van deze bestemming voor wat betreft de realisering van stapelwoningen, de wegaanleg, de maatvoering en de bouwhoogte een ontheffing van de desbetreffende voorschriften is gegeven in de verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 28 augustus 2007, met bijkomende werken. Voor de voltooiing van de realisering van het inrichtingsplan ‘Centrumplan Hilvarenbeek’ is het noodzakelijk dat de gemeente Hilvarenbeek de volledige beschikking verkrijgt over de bij derden in eigendom zijnde onroerende zaken in het bijzonder ter realisering van delen van winkelruimten Blok B (bouwdeel B) met de daartoe behorende winkelruimten en bovengelegen appartementen alsmede een gedeelte van de aan voornoemd bouwdeel gelegen infrastructuur. Het besluit tot onteigening ligt overeenkomstig artikel 84 van de Onteigeningswet met ingang van 30 oktober 2009 gedurende zes weken, derhalve tot 11 december 2009, voor iedereen kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad van Hilvarenbeek hebben ingediend, hun bedenkingen tegen het hiervoor genoemde raadsbesluit tot onteigening schriftelijk kenbaar maken. Deze bedenkingen moeten worden gericht aan H.M. de Koningin door tussenkomst van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Postbus 20951, IPC 880, 2500 EZ ’s-Gravenhage.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.