Verkeersbesluit parkeerverbod Jachtlust in Hilvarenbeek

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 7-2-2024

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. Verkeersbesluit parkeerverbod Jachtlust in Hilvarenbeek

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek;   Gelet op •Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna:WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Hilvarenbeek; •Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschieden krachtens een verkeersbesluit; •Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. Grondslag Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub b, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: a.het verzekeren van de veiligheid op de weg; b.het beschermen van weggebruikers en passagiers; c.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. Voorts artikel 2 lid 2 onder b van de WVW1994: a.het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.   Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van: •uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens; •het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990); •de Algemene wet Bestuursrecht (Awb); •Interregionale adviesleidraad bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2022. Overwegende dat •Jachtlust tussen Paardenstraat en Pastoor van Beijnenstraat gelegen is binnen de grenzen van de gemeente Hilvarenbeek; •Jachtlust in eigendom is, in beheer is en in onderhoud is van gemeente Hilvarenbeek; •Jachtlust een erftoegangsweg is, waarop een maximum snelheid geldt van 30 kilometer per uur; •De rijbaan gelegen tussen Jachtlust 11 tot en met Jachtlust 25, éénrichtingsverkeer is; •Dat met regelmaat motorvoertuigen geparkeerd staan op de rijbaan gelegen tussen Jachtlust 11 tot en met Jachtlust 25; •De geparkeerde motorvoertuigen tussen Jachtlust 11 tot en met Jachtlust 25, de rijbaan versmallen; •De geparkeerde motorvoertuigen de rijbaan versmallen en dit ertoe leidt dat veiligheidsdiensten zoals waterwagens en schuimbuswagens onvoldoende doorgang hebben om de woningen te bereiken tussen Jachtlust 11 tot en met Jachtlust 25; •De geparkeerde motorvoertuigen de rijbaan versmallen en dit ertoe leidt dat passerende weggebruikers uitwijken richting de voordeuren van huisnummers 19, 21, 23, 25; •De deuren van huisnummers 19, 21, 23, 25 naar buiten openslaan en dit leidt tot ongewenste verkeerssituaties; •Het instellen van een parkeerverbod, tussen Jachtlust 11 tot en met Jachtlust 25, resulteert in een effectief bredere rijbaan, waarop de doorgang voor veiligheidsdiensten wordt verbeterd en passerende voertuigen niet langer hoeven uitwijken richting de voordeuren van huisnummers 19, 21, 23, 25 •De verkeersmaatregelen geëffectueerd worden door het aanbrengen van de benodigde bebording, zoals aangegeven is op de bij dit verkeersbesluit behorende bijlage; •Het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven. Mede gelet op •Artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de, namens de korpschef politieregio Zeeland-West-Brabant, gemandateerde specialist van het team Verkeersadvisering over dit verkeersbesluit; •Artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekend gemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze. Besluit Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij: 1.door het plaatsen van verkeersborden E1, verboden te parkeren, conform bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen, ter hoogte van Jachtlust 11 tot en met Jachtlust 25;

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.