GEMEENTEBLADVerkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Ypelaerstraat te Hilvarenbeek

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 16-12-2023

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Ypelaerstraat te Hilvarenbeek

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Gelet op•Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna:WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Hilvarenbeek;•Het Mandaatregister 2021 van gemeente Hilvarenbeek, waarin is opgenomen dat het beslissen op het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit tot het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, gemandateerd is aan de medewerker openbare werken•Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschieden krachtens een verkeersbesluit;•artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;•Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.GrondslagOvereenkomstig artikel 2, lid 1, sub b, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:a.het verzekeren van de veiligheid op de weg;b.het beschermen van weggebruikers en passagiers;c.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;d.het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.Voorts artikel 2 lid 2 onder b van de WVW1994:a.het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:•uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;•het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);•de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);•Interregionale adviesleidraad bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2022.Overwegende•dat de genoemde weg in dit verkeersbesluit in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hilvarenbeek;•dat met betrekking tot het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats de volgende criteria gelden:•dat de gebruiker in het bezit dient te zijn van een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder;•dat de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer gewaarborgd blijven;•dat de gehandicaptenparkeerplaats dient ter ondersteuning van een openbare voorziening en arbeidsplek;•dat de parkeerdruk bij de naastgelegen voorziening regelmatig hoog is, waardoor parkeren binnen acceptabele afstand van deze voorziening niet altijd mogelijk is op nabijgelegen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen;•dat het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, de toegankelijkheid van deze voorziening vergroot voor de gebruiker;•dat de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op maandag tot en met donderdag na 17.00 wijzigt naar een algemene gehandicaptenparkeerplaats;•dat de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op vrijdag, zaterdag en zondag wijzigt naar een algemene gehandicaptenparkeerplaats;•dat er in de directe omgeving voldoende parkeerplaatsen resteren, waar bezoekers die niet de beschikking hebben over een gehandicaptenparkeerkaart kunnen parkeren.Met betrekking tot het gevoerde overleg•dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gepleegd met de verkeersadviseur van het regionaal politiekorps Zeeland-West-Brabant om conform het BABW verkeersbesluiten te toetsen op rechtmatigheid, wetmatigheid en handhaafbaarheid. De politie heeft een positief advies gegeven op onderstaand besluit.Besluit1.Tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van verkeersbord E6 ‘gehandicaptenparkeerplaats’, conform het model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990), op het parkeerterrein aan de Ypelaerstraat in Hilvarenbeek.2.Tot het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, met venstertijden, door verkeersbord E6 te ‘gehandicaptenparkeerplaats’ te voorzien van een onderbord met daarop het kenteken van het huidige motorvoertuig van de gebruiker, alsmede een onderbord net daarop de venstertijden van maandag tot en met donderdag van 07.30 tot 17.00, conform het model van bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990).

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.