Bestemmingsplan “Roovert 3B, Hilvarenbeek” gewijzigd vastgesteld, gemeente Hilvarenbeek

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Hilvarenbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl op: 18-1-2024

  1. Bekendmakingen Hilvarenbeek
  2. Bestemmingsplan “Roovert 3B, Hilvarenbeek” gewijzigd vastgesteld, gemeente Hilvarenbeek

bestemmingsplan Roovert Hilvarenbeek Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hilvarenbeek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 14 december 2023 het bestemmingsplan “Roovert 3B, Hilvarenbeek” gewijzigd heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dit eerder ter inzage lag, enkele wijzigingen aangebracht. Deze zijn te lezen in de “Nota van ambtshalve wijzigingen” en “Nota van beantwoording zienswijzen” welke als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan zijn bijgevoegd. Omschrijving plan Initiatiefnemers hebben de wens de bestaande schuur (Roovertse schuur) te restaureren en verlengen tot een nieuwe vrijstaande woning. Het geldende bestemmingsplan biedt echter ruimte voor twee woningen. Nu is de wens om in plaats van twee woningen één woning te realiseren met een grotere vloeroppervlakte. Ligging plangebied Het plangebied ligt aan de Roovert 3B te Hilvarenbeek. Op de verbeelding die bij het bestemmingsplan hoort kunt u zien waar de exacte grens van het plangebied ligt. Stukken inzien Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van 18 januari tot en met 28 februari 2024. Iedereen kan deze stukken digitaal raadplegen en/of inzien bij het team Burgerzaken/KCC van het gemeentehuis. Wilt u deze stukken inzien? Neem dan minimaal twee werkdagen van tevoren contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPRoovert3B-VG01  Beroep Tegen het besluit van de raad kan binnen de bovengenoemde termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan worden ingesteld door: - een belanghebbende; - een niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend; - een niet-belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen ten op zichte van het ontwerpbestemmingsplan. Inwerkingtreding en voorlopige voorziening Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat over dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwshilvarenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hilvarenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.